ARROSSAIRES DEL DELTA DE L’EBRE I SECCI DE CREDIT, SCCL (Arrossaires) et dóna la benvinguda al Canal Ètic de l’organització.

El Canal ètic facilita d'una forma accessible i senzilla per facilitar la informació, sota el principi de confidencial, relativa a irregularitats en què es pugui trobar sotmès qualsevol membre de l'organització i/o la pròpia organització, que puguin suposar il·lícits penals , infraccions administratives molt greus i greus.

Aquest Canal disposa d'una sèrie de garanties, desenvolupades més endavant, entre les quals cal destacar la confidencialitat i la reserva de la identitat del denunciant, l'opció de proporcionar informacions de forma anònima, mesures de protecció a l'informant i la prohibició de represàlies .

La inadmissió de les informacions serà procedent:

  1. Quan els fets relatats no tinguin tota versemblança.
  2. Quan els fets relatats no siguin constitutius d'infracció de l'ordenament jurídic inclosa a l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.
  3. Quan la comunicació no tingui manifestament fonament.

Les informacions/denúncies han de versar sobre la cultura corporativa de l'organització sobre el seu Codi Ètic, així com sobre els Protocols implantats a l'organització.

El canal ètic o de denúncies suposa el reflex del compromís social i de millora contínua envers la seva cultura de compliment basada en els seus valors i principis ètics, en especial la integritat, confiança legitima i recíproca en el seu àmbit social.

>

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ I GARANTIES

El Canal Ètic d'Arrossaires disposa d'una sèrie de principis d'actuació i garanties:

Principi d'Autoritat i independència en la gestió

La gestió del Canal Ètic correspon al Responsable del Sistema de la societat.

La identificació, supervisió dels riscos de l'organització, així com la seva mitigació és el nucli central de la política de compliment normatiu, per això el Canal Ètic s'incardina en la detecció d'actes o activitats que exposin la societat i la seva grup empresarial, com a conseqüència de l'incompliment de les lleis i altres regulacions.

La missió del Comitè d'ètica -com a òrgan encarregat de resoldre les denúncies plantejades- s'articula al voltant de la supervisió del risc de compliment derivat dels processos i activitats dutes a terme pel Grup; el foment, impuls i promoció dels valors i principis corporatius; i la promoció d'una cultura de control i compliment de les lleis i de la normativa vigent (tant externa com interna) que permeti i afavoreixi la seva integració a la gestió de tota l'organització.

En el compromís assumit d'independència i objectivitat, així com l'adequació de l'actuació de l'organització respecte de les informacions que es puguin rebre, el procés de gestió de les denúncies està parcialment externalitzat en un expert extern, establint-se tot un sistema de recerca interna.

Les informacions es resolen utilitzant un procediment rigorós, transparent i objectiu, salvaguardant en tot cas la presumpció d'innocència i la confidencialitat dels interessats.

Principi de confidencialitat

El deure de confidencialitat es configura com un principi rector que guia l'actuació de la societat en la gestió de les denúncies.

El accés a la informació està restringit a les persones amb potestat de gestió segons les funcions que tenen assignades, i queda expressament prohibit divulgar qualsevol tipus d'informació sobre les denúncies.

En cas de denúncies nominatives, la identitat del denunciant no és revelada, en cap cas, al denunciat, i només es revela en supòsits excepcionals.

Les denúncies poden ser tant nominatives, és a dir, amb identificació del denunciant, com anònimes.

A Arrossaires mantenim un ferm compromís amb el respecte a l'anonimitat quan aquesta sigui l'opció triada pel denunciant.

Prohibició de represàlies i protecció de l'informant/denunciant

A Arrossaires no es tolera cap tipus de represàlies, en qualsevol de les seves formes, contra les persones que comuniquin una informació/denúncia, així com contra aquelles que col·laborin i participin en la investigació de la mateixa, sempre que hagin actuat de bona fe.

Drets del denunciat i de les persones afectades

El denunciat i les persones que puguin veure's afectades per una investigació interna tenen el dret a tenir coneixement de la denúncia formulada en contra tan aviat com s'hagin realitzat les comprovacions oportunes i s'hagi admès a tràmit la informació que conformen l'expedient.

Així mateix, s'adoptaran totes les mesures que siguin necessàries en suport de l'informant.

Al llarg de la tramitació de l'expedient es preserven els drets constitucionals de la persona sobre la qual recau la informació i s'adonarà de les resolucions que en el seu moment s'adoptin per l'organització comunicant-ho a les dues parts.