Equip directiu

Equip Directiu

L'equip directiu d'Arrossaires, com a grup, s'encarrega de l'organització i coordinació estratègica de cada línia de negoci. Aquesta funció es desenvolupa mitjançant la difusió, implementació i seguiment de l'estratègia general, de les Polítiques corporatives i de les directrius bàsiques de gestió establertes pel Consell Rector de la Societat per al conjunt del grup.

El Model de negoci del grup, que orienta l'actuació de l'equip directiu, està basat en la coexistència d'una estructura descentralitzada dels processos de decisió i la integració global dels negocis. Afavoreix un procés àgil i ràpid de presa de les decisions de gestió ordinària, que corresponen a les línies dels negocis i departaments.

Les actuacions de l'equip directiu, estan alineades i són sensibles a la responsabilitat corporativa, salut i benestar dels clients, sostenibilitat mediambiental i les millores per als empleats.

Totes les decisions i l'activitat quotidiana de l'equip directiu estan orientades pels principis recollits en la Missió, Visió i Valors del grup Arrossaires - Nomen, que recull l'ideari corporatiu del grup i inspira i es materialitza en les Polítiques corporatives i en les altres normes del Sistema de govern corporatiu.

Segadors del Delta
Jordi Casanova Casanova, President

Jordi Casanova Casanova
President

Enric Batlle Alaball, Director general

Enric Batlle Alaball
Director general

Fco. Jose Gil Mascar, Vicepresident

Fco. Jose Gil Mascar
Vicepresident

Joan Tomas Enrique, Director financer

Joan Tomas Enrique
Director financer

Jordi Ardit Cordero, Secretari

Jordi Ardit Cordero
Secretari

Raúl Carles Rovira, Director corporatiu

Raúl Carles Rovira
Director corporatiu

Jordi Alegre Hierro, Hèctor Masdeu Bonet, Carlos Bertomeu Tomàs, Jose Llambrich Ferre, Jeremies Princep Forcadell, Verònic Costes Franch, Juan Carlos Casanova Arques, Fco. Javier Escriba Navarro, Enric Batlle Alaball. Fco. Franch Castells, Pedro Juan Chavarria Marti, Fco. Jose Gil Mascarell, Jordi Casanova Casanova, Jordi Ardit Cordero, Juan Carlos Bertomeu Hierro, David Bertomeu Turón.

Començant per la fila de dalt i d'esquerra a dreta
Jordi Alegre Hierro, Hèctor Masdeu Bonet, Carlos Bertomeu Tomàs, Jose Llambrich Ferre, Jeremies Princep Forcadell, Verònic Costes Franch, Juan Carlos Casanova Arques, Fco. Javier Escriba Navarro, Enric Batlle Alaball. Fco. Franch Castells, Pedro Juan Chavarria Marti, Fco. Jose Gil Mascarell, Jordi Casanova Casanova, Jordi Ardit Cordero, Juan Carlos Bertomeu Hierro, David Bertomeu Turón.

Carta del president

En aquesta campanya s'han posat les bases per a la patrimonialització, via creació, d'una societat mercantil. El consell rector, l'equip gestor i jo mateix estem il·lusionats de veure com finalment els actius de la nostra cooperativa, construïda als darrers anys amb l'esforç de tots plegats, passaran proporcionalment, seguint un esperit ètic i segons ens permeti la llei, a ser propietat equitativa de cadascun de nosaltres: els socis.
Aquest projecte, que es va iniciar durant la campanya passada i que hem anat perfilant una assemblea darrere l'altra, tindrà el seu moment culminant durant l'exercici vinent i caldrà l'atenció de tots, en les assemblees precedents, per anar-lo aprovant, si escau, amb tots els punts de caràcter legal que es plantegin.

Arrossaires, en la seva vessant cooperativista, ha treballat molt la relació amb els seus socis, tant en la prestació de serveis que ofereix, com en la pròpia millora de rendiments en els cultius per varietats, llavors, productes de camp i, en general, l'assessorament de la producció.
Però tot això encara no és suficient i creiem que, després del desdoblament de la companyia, podrem centrar-nos més en l'activitat agronòmica, raó de ser de la societat cooperativista.

Per tant, la Cooperativa ha de sortir molt reforçada d'aquesta operació i esperem que això també sigui beneficiós per a la societat mercantil , en la seva faceta més industrial i comercial, i lògicament per a tots plegats.

Vivim amb molt d'orgull una vertadera transformació de la nostra empresa i, a més, amb resultats econòmics satisfactoris dels darrers exercicis, amb tot el que això significa a l'hora d'afrontar aquests nous projectes.

Especialment, vull agrair-los la confiança atorgada, en la renovació dels càrrecs en la darrera assemblea ordinària i segons projecte. Un aspecte molt significatiu a l'hora de donar estabilitat i mantenir el rumb, ara que s'apropen tants canvis.

Tots el membres del consell rector estem motivats i contents de poder assistir i viure aquesta etapa de transformació tan engrescadora; sobretot, perquè sabem que gaudim de la vostra confiança.

El President,

Notícia destacada

Arrossaires del delta de l’Ebre i secció de crèdit SCCL crea un grup operatiu sobre fertilització sostenible...